Методична робота

Освітній процес проходить українською мовою (Наказ).

Педагогічний колектив КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж" працює над методичною проблемою:
«Формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів через інноваційну діяльність».

Педагогічний колектив Глухівського фахового медичного коледжу

Основні напрямки роботи педагогічного колективу КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж" по реалізації методичної проблеми

 1. Вдосконалення системи організації навчального процесу шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, в тому числі форм дистанційного навчання.

 2. Продовження роботи із формування інформаційної навчальної системи коледжу «Moodle», а саме:

  • матеріалів для підготовки до лекцій, практичних занять, самостійної роботи;

  • розміщення викладачами у локальній мережі презентацій до лекцій;

  • розробка і наповнення системи «Moodle» тестовими завданнями для контролю знань студентів та з метою підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-М».

 3. Заповнення викладачами електронних журналів, що дасть змогу кожному студенту переглянути свої оцінки.

 4. Реалізацію компетентнісного підходу у навчанні, забезпечення диференціації та індивідуалізації.

 5. Продовжити роботу у напрямку проведення конкурсів фахової майстерності майбутніх медичних спеціалістів.

 6. Розробку та удосконалення нового навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, створення інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін.

 7. Вдосконалення роботи з обдарованою молоддю, зосередження уваги на якості підготовки студентів до обласних конкурсів, конференцій, олімпіад, надання студентам широких можливостей реалізації свого творчого потенціалу.

 8. Продовжити роботу у напрямку підвищення професійного рівня педагогічних працівників, шляхом участі у семінарах, вебінарах, конференціях.

 9. Забезпечення якості навчання з акцентом на особливості фахової підготовки майбутнього фахівця, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого потенціалу.

 10. Узагальнення і систематизацію матеріалів з обласної методичної проблеми, досвіду впровадження у навчально-виховний процес новітніх форм і методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

 11. Оновлення професійних вимог в умовах модернізації системи медичної освіти.

 12. Вирішення актуальних для училища організаційно-методичних проблем.

 13. Продовження зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу.

 14. Зосередження уваги на пріоритетних напрямках виховання студентської молоді, виховання духовних і громадських цінностей.

 15. Формування особистості, активної позиції громадянина України.

ЦК клінічних дисциплін хірургічного профілю КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж"

До складу комісії входять:

 • Ігнатенко Наталія Вікторівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Хірургія».

 • Чеманова Світлана Миколаївна - спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін «Медична та соціальна реабілітація».

 • Пінчук Катерина Іванівна- спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «МС в акушерстві».

 • Родіонова Світлана Миколаївна - спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії».

 • Божок Валентина Іванівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія».

Голова ЦК: Божок
Валентина Іванівна

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі як засіб підвищення фахових компетенцій та розвитку особистості майбутніх медичних працівників»

 • Ігнатенко Н.В. - Інноваційні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників.

 • Чеманова С.М. - Використання симуляційних технологій у підвищенні професійної компетенції майбутніх медичних працівників.

 • Пінчук К.І. - Застосування інноваційних технологій для формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів.

 • Родіонова С.М. - Забезпечення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій у практичній діяльності студента-медика.

 • Божок В.І. - Використання інформаційних технологій при викладанні клінічних дисциплін з метою розвитку професійних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів.

ЦК клінічних дисциплін терапевтичного профілю КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж"

До складу комісії входять:

 • Дмитренко Ніна Олексіївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії».

 • Коняєва Ганна Іванівна - спеціаліст вищої категорії, "викладач-методист", викладач дисципліни «Внутрішня медицина».

 • Литвинець Олена Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

 • Рябченко Валентина Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Неврологія», «Психіатрія і наркологія».

 • Лях Анатолій Петрович - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Інфектологія».

 • Литвинець Жанна Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Основи медсестринства».

Голова ЦК: Дмитренко
Ніна Олексіївна

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування інноваційних технологій».

 • Коняєва Г.І. - Забезпечення якості професійної освіти шляхом застосування інноваційних технологій.

 • Литвинець О.М. - Використання інтерактивних технологій для підвищення ефективності самостійної роботи - запорука якісної підготовки студентів-медиків.

 • Дмитренко Н.О. - Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника з метою його фахової самореалізації.

 • Рябченко В.М. - Застосування інформативно-інноваційних компетенцій при викладанні дисциплін "Неврологія" та "Психіатрія та наркологія".

 • Лях А.П. - Використання педагогічних технологій по розвитку професійних компетентностей студентів під час практичних занять.

 • Моісеєва Л.І. - Розвиток та вдосконалення фахових знань студентів через упровадження інтерактивних методів навчання.

 • Литвинець Ж.В. - Застосування інноваційних методів навчання під час проведення занять з дисципліни "Основи медсестринства" з метою формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників.

ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж"

До складу комісії входять:

 • Коробкова Ірина Петрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач історії та суспільних дисциплін.

 • Крученко Сергій Іванович - спеціаліст І категорії, викладач предмету «Фізична культура».

 • Тюльпа Ольга Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач предметів «Українська література, українська мова».

 • Петрук Марина Леонідівна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».

 • Лиман Марина Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Українська мова».

 • Шендрикова Олена Анатоліївна - спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».

 • Тітаренко Олександр Борисович – спеціаліст ІІ категорії, викладач предмету «Захист України».

Голова ЦК: Тюльпа
Ольга Володимирівна

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання з метою розвитку загальнокультурної та громадянської компетентностей майбутніх медичних спеціалістів».

 • Коробкова І.П. - Використання технологій національно-патріотичного виховання на заняттях історії та у позааудиторній роботі.

 • Шендрикова О.А. - Удосконалення системи виховної роботи через розвиток колективу під час викладання іноземної мови.

 • Крученко С.І. - Формування здоров'язбережувавльної компетентності на заняттях з фізичної культури.

 • Тюльпа О.В. - Використання інноваційних технологій в процесі викладання української літератури, як ефективний шлях розвитку комунікативних компетентностей студентів.

 • Петрук М.Л. - Використання інтерактивних методів навчання у формуванні комунікативної компетентності під час вивчення іноземної мови.

 • Лиман М.В. - Інноваційна діяльність викладача під час проведення занять з української мови.

 • Тітаренко О.Б. - Формування удосконалення життєвих компетентностей, високої патріотичної свідомості студентів.

ЦК природничо-наукових дисциплін КЗСОР "Глухівський фаховий медичний коледж"

До складу комісії входять:

 • Шавша Людмила Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Біологія» та «Хімія».

 • Химан Галина Петрівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Основи психології та між особове спілкування».

 • Кудрявцев Олег Володимирович - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Анатомія», «Фізіологія».

 • Троша Олена Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, викладач предмету «Математика».

 • Троша Сергій Олексійович - спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Фізика», «Основ інформатики та обчислювальної техніки».

Голова ЦК: Шавша
Людмила Миколаївна

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Формування професійних і загальних компетентностей майбутнього медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання».

 • Шавша Л.М. - Формування професійних і загальних компетентностей молодшого медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання.

 • Химан Г.П. - Формування сприятливого психологічного клімату серед усіх учасників освітнього процесу.

 • Кудрявцев О.В. -Особливості навчальної роботи з невстигаючими студентами при вивченні дисциплін: "Анатомія людини", "Фізіологія" та "Мікробіологія" з використанням інноваційних методів навчання.

 • Троша О.В. - Впровадження компетентнісного підходу до викладання математики.

 • Троша С.О. - Формування ключових компетентностей на заняттях з дисциплін "Фізика", "Інформатика".